Holiday China Tour  
Tour Guide >>  China Pre-Departure Info >>  Medical Service and Emergency >> Nanjing Hospitals and First Aid Contacts
Top Nanjing Attractions
Sun Yat-sen's Mausoleum
Xuanwu Lake in Nanjing
QinHuai River, Nanjing
Confucius Temple, Nanjing
Mingxiao Ling, Nanjing
Yangtze River Bridge
Mochouhu Lake, Nanjing
Heavenly King Palace
Taiping Uprising Museum
Flower Rain Terrace
Nanjing Drum Tower
Nanjing - Bell Pavilion
Related Nanjing Tours
2 Days Nanjing Tour Depart From Shanghai
5 Days Shanghai Nanjing Tour
5 Days Beijing - Nanjing Tour

Nanjing Hospitals and First Aid Contacts

Nanjing First Aid Contacts
Emergency Rescue Service Center 120
Nanjing Hospitals
Name of Hospitals Address Telephone numbers
The People's Hospital of Jiangsu Province No.300, Guangzhou Rd. 025-83718511
General Hospital of Nanjing Military Base no.305 East Zhongshan Rd. 025-84826808
GlobalDoctor Ltd, Nanjing Branch GlobalDoctor Ltd, Nanjing Branch. 010-84569191
Nanjing Drum Tower Hospital, Nanjing University No.321 Zhongshan Road, Gulou District 025-8310 5860
traditional Chinese Medicine Hospital of Jiangsu Province No.155, Hanzhong Rd. 025-86617141
Stomatological Hospital of Jiangsu Province No.136, Hanzhong Rd. 025-85031858
Hospital of Chinese and Western Integrated Medicine of Jiangsu Province No.100, Shizi St. , Maigaoqiao 025-85637831
Jiangsu Provincial Organization Hospital No.30, Luojia Rd. 025-83712838
Nanjing General Hospital of Nanjing Military Command No.305, East Zhongshan Rd. 025-80861111
Nanjing Gulou Hospital No.321, Zhongshan Rd. 025-83308844
traditional Chinese Medicine Hospital of Nanjing No.1, Jinling Rd. 025-86626137
The First Hospital of Nanjing No.68, Changle Rd. 025-86624213
Nanjing Red Cross Hospital No.242, Baixia Rd. 025-84453994
The Second Hospital of Nanjing No.1-1, Zhufu Rd. 025-83438787
Nanjing Healthcare Hospital for Women and Children No.123, Tianfeixiang, Mochou Rd. 025-84460777
Nanjing Baixia Hospital No.27, Fengfu Rd. 025-84468021
,
Author/Editor By : HCT
345